Επιλέξτε το πρόσθετο σας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
Διαχείριση λογαριασμού
On-demand SMS σε οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο
Ειδοποίηση πελάτη κατά το check-out
Ειδοποίηση πελάτη κατά την αλλαγή της κατάστασης παραγγελίας
Ειδοποίηση πελάτη κατά την εγγραφή
Ειδοποίηση διαχειριστή κατά το check-out
Ειδοποίηση διαχειριστή κατά την αλλαγή κατάστασης παραγγελίας
Ειδοποίηση διαχειριστή κατά την εγγραφή πελάτη
Λίστα ιστορικού SMS
Περιλαμβάνεται υποστήριξη
ΤΙΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ